Stadgar

Stadgar för föreningen Veterinärer utan gränser – Sverige Organisationsnr 802458-7308

§ 1 Namn och säte Föreningen Veterinärer utan gränser – Sverige (kallad VSF-Sverige, dvs Vétérinaires Sans Frontières – Sverige) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, som baseras på individuellt medlemskap. Föreningen har sitt säte i Uppsala.
  
§ 2 Syfte och verksamhet VSF-Sverige är en förening som arbetar för utveckling och samarbete avseende såväl djurvälfärd som smittskydd för djur och människor i länder där det finns behov av stöd till veterinära verksamheter. Veterinärer utan gränser är neutral och helt opartisk i sitt arbete och kräver att få utöva sin verksamhet i fullständig frihet. Veterinärer utan gränser förbinder sig att respektera sin professions etiska regler och hålla sig oberoende av alla makthavare samt alla politiska, ekonomiska eller religiösa krafter. Den som representerar VSF-Sverige är medveten om de risker och faror uppdrag kan medföra och kan inte kräva någon annan kompensation än den som föreningen har möjlighet att ge.
  
§ 3 Medlemmar Veterinärer, veterinärstudenter samt representanter för andra yrken inom det veterinärmedicinska kompetensområdet kan vara röstberättigade medlemmar. Andra enskilda och företag kan vara stödjande medlemmar, utan rösträtt. Årsmötet delegerar till styrelsen att fortgående bevilja medlemskap i föreningen. Medlem kan utträda ur föreningen genom att underlåta att betala medlemsavgiften eller genom att skriftligen meddela styrelsen sin önskan att utträda. Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut i styrelsen t ex om en medlem handlat i strid med föreningens syfte och stadgar eller utan vederbörligt tillstånd uttalat sig i föreningens namn. Beslutet gäller med omedelbar verkan. Utesluten medlem har rätt att överklaga beslutet till nästkommande årsmöte.
  
§ 4 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår överensstämmer med kalenderår.
  
§ 5 Årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Kallelse skall utsändas senast en månad före årsmötet som skall hållas senast 5 månader efter verksamhetsårets slut. Kallelse skall ske per e-post till de i medlemsmatrikeln upptagna medlemmarna och skall innehålla uppgifter om tid och plats för mötet, tillvägagångssätt för att få årsmöteshandlingarna i förväg och sista inlämningsdag för motioner. Möteshandlingar skall förmedlas till medlemmarna via hemsidan och vid mötet eller kunna beställas från sekreteraren. Årsmöteshandlingarna skall finnas tillgängliga senast tre veckor före årsmötet. Styrelsens yttrande över motioner ska finnas tillgängliga för årsmötesdeltagarna senast en vecka för mötet. Följande ärenden ska förekomma:
•Årsmötets öppnande •Fastställande av röstlängd •Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokollet •Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst •Fastställande av dagordningen •Styrelsens verksamhetsberättelse •Fastställande av resultat- och balansräkning •Revisionsberättelse •Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen •Fastställande av budget och verksamhetsplan •Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår •Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet •Motioner •Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter •Val av styrelseordförande, kassör, ledamöter och suppleanter •Val av revisor och suppleant •Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande •Övriga frågor •Avslutning
  
§ 6 Revisorsgranskning Revisorns granskning av förvaltning och räkenskaper omfattande verksamhetsåret skall vara verkställd och berättelsen avgiven i god tid före årsmötet.
  
§ 7 Stadgeändring Stadgeändringar beslutas vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett ska vara årsmötet och kräver 2/3 majoritet bland närvarande medlemmar.
  
§ 8 Extra medlemsmöte Extra medlemsmöte ska utlysas, när styrelsen så beslutar eller när minst en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna begär det. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet. Kallelsen ska ske via e-mail minst fjorton dagar i förväg och innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas.
  
§ 9 Beslut vid årsmöte och extra medlemsmöte Beslut fattas med enkel majoritet utom i undantagsfall enl § 7. Sluten omröstning ska ske då röstberättigad medlem så begär. Medlem som är förhindrad att delta i årsmöte eller extra medlemsmöte kan ge annan medlem fullmakt att rösta i hans/hennes ställe. Ingen medlem får dock representera fler än tre röster inklusive sin egen.
  
§ 10 Styrelsen Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan års- och övriga medlemsmöten och ansvarar för föreningens löpande verksamhet. Styrelsen skall bestå av minst tre (ordförande, kassör och en ledamot) och högst sju ledamöter samt minst tre suppleanter vilka har närvarorätt vid alla styrelsemöten. Ordförande och maximalt en ledamot väljs för samma mandatperiod. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt fördelar övriga arbetsuppgifter mellan ledamöterna. Föreningens firma ska tecknas av ordförande och kassör var för sig eller av två övriga ledamöter i förening. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Om ordinarie ledamot är frånvarande träder en av suppleanterna in vilket ska noteras i protokollet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsens protokoll skall justeras av ordförande och en övrig ledamot.
  
§ 11 Valberedning Valberedningen består av tre av årsmötet valda ledamöter, varav en är sammankallande och väljs på två år.
  
§ 12 Hedersledamot Styrelsen kan till hedersledamot kalla person som på ett betydelsefullt sätt har främjat föreningens syften.
  
§ 13 Lokala grupper Medlemmar kan bilda lokala grupper och arbetsgrupper. Sådana kan också initieras av styrelsen.
  
§ 14 Upplösning Upplösning av föreningen skall beslutas av två på varandra följande stadgeenligt utlysta föreningsmöten varav åtminstone ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid respektive möte krävs 2/3 majoritet. Resterande tillgångar skall vid upplösning disponeras på sätt som överensstämmer med föreningens syfte. Medlem kan ej göra anspråk på någon del av föreningens tillgångar.
  
Dessa stadgar fastställdes vid årsmöte 2015-04-23 samt medlemsmöte 2015-05-27 och ersätter stadgar från 2012-02-16

Design och webbsida av Zenap